ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថានឹងបន្តការតវ៉ាទៅសហភាពអឺរ៉ុប លើការយកពន្ធអង្ករពីកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ហោ​ សេងគ្រី​៖

បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់អ៊ីយូ(EU)ថាសម្រេចយកពន្ធលើអង្ករខ្មែរ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងកំពុងដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីសម្រេចនេះដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដើម្បីបន្តធ្វើការតវ៉ាជាមួយសេចក្តីសម្រេច ដែលប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថា ជាសេចក្តីសម្រេចដែលគ្មានសុក្រឹតភាព និងសច្ចភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។