ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ប្រកាសថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះមក ការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលគឺលទ្ធផលទទួលជោគជ័យ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —