បទយកការណ៍ទីស្តីពី «ប្រជាពលរដ្ឋសារទរទិវាជ័យជម្នះ មករា»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា