ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ ទ្រឹស្តីកម្មផល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល

ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ ទ្រឹស្តីកម្មផល

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុអគ្គបណ្ឌិតោ សម សីហា ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គង់នៅវត្តមហាមន្ត្រី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz