ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដែលផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី០៣ ខែ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=GYkBpDmEWJY&feature=youtu.be