អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ កាលប្បវត្តិ មហាជ័យជំនះ៧មករា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ កាលប្បវត្តិ មហាជ័យជំនះ៧មករា

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

ច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង និង លោកស្រី អ៊ុក សុផា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា