ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លក់ក្នុងតម្លៃ៣.២០០រៀល សម្រាប់សាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —