ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី១   និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា