ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដែលបានផ្សាយរសៀលថ្ងៃ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា