អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនិងការប្រារព្វពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនិងការប្រារព្វពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកល

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

តិផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី៣១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨