អត្ថបទ៖ វិមានឈ្នះ ឈ្នះ គឺតំណាងឲ្យកម្ពុជាមានសុខ សន្តិភាព និង ឈ្នះជសនិច្ចនិរន្តរ៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ វិមានឈ្នះ ឈ្នះ គឺតំណាងឲ្យកម្ពុជាមានសុខ សន្តិភាព និង ឈ្នះជសនិច្ចនិរន្តរ៍

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៨​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨