នាទីនារីរតនៈ៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រសួងមន្ទី កិច្ចការនារីរាជធានីខេត្ត​និងអត្ថបទសុខភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រសួងមន្ទី កិច្ចការនារីរាជធានីខេត្ត​និងអត្ថបទសុខភាព

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី ២០ ធ្នូ ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz