អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកពិត ម្តាយពិត (ភាគទី១១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកពិត ម្តាយពិត (ភាគទី១១)

ដកស្រង់ចេញពីរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរ

រៀបរៀងជាអាយ៉ៃរឿងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សំអាន

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា