បទយកការណ៍ស្តីពី«ខេត្តកោះកុងម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំបុណ្យសមុទ្រជុំទី២លើកទី៧»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង មុន្នីរ៉ា