បទចម្រៀង៖ អ្នកម៉ែមានគុណ​( អ្នកនាង ជា ស្រីលីស )

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទចម្រៀង៖ អ្នកម៉ែមានគុណ

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក ប៉ាន់ សេរីវុឌ្ឍ

ច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា