បទចម្រៀង៖ បទ៖ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់ (អ្នកនាង ជា ស្រីលីស​)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទចម្រៀង៖  ស្នេហ៍វ័យចំណាស់

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក យិន ឌីកាន

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក យិន ឌីកាន

សំនៀងដើម៖ អ្នកស្រី សុខ សុខុម

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរ៉ា

ច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា