អត្ថបទ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌អាស៊ី ដើម្បីសន្តិភាព និងភាពសុខដុមរមនា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌អាស៊ី ដើម្បីសន្តិភាព និងភាពសុខដុមរមនា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៧​ និង ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨