អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកពិត ម្តាយពិត (ភាគទី២)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកពិត ម្តាយពិត (ភាគទី២)
ដកស្រង់ចេញពីរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរ
រៀបរៀងជាអាយ៉ៃរឿងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន
ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សំអាន
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា