បទយកការណ៍ស្តីពី«អាជីវករលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋជួយគាំទ្រ »

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង មុន្នីរ៉ា