អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បញ្ជាក់ពីវិធានការនានា ដើម្បីពង្រឹងសទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងលំហរនយោបាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បញ្ជាក់ពីវិធានការនានា ដើម្បីពង្រឹងសទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងលំហរនយោបាយ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៤​ និង ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨