បទយកការណ៍ស្តីពី «ខួប៤០ឆ្នាំកំណើតវិទ្យុជាតិកម្ពុជាតិថ្ងៃ៣ធ្នូ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន​​​វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា