ព័ត៌មានជាសំលេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា និងម៉ោង​៦​ព្រឹក ថ្ងៃទី០១ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា