បទយកការណ៍ស្តីពី «ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា