នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ សុជីវធម៌និងសីលធម៌ ក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយបានសុខសាន្តស្ថិតនៅលើកត្តាអ្វី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុេជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ សុជីវធម៌និងសីលធម៌ ក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយបានសុខសាន្តស្ថិតនៅលើកត្តាអ្វី

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទញយុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា