បទចម្រៀង៖ នយោបាយឈ្នះៗ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ សូមជូន

បទចម្រៀង៖ នយោបាយឈ្នះៗ

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ជាង សារ៉ាត់

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច សាង

ច្រៀងដោយ៖ ក្រុមចម្រៀងសម័យ វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា