នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ សិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ស្បែកតូច និង ល្ខោនស្បែកលាបពណ៌ (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុេជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ សិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ស្បែកតូច និង ល្ខោនស្បែកលាបពណ៌ (ភាគទី១)

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទញយុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា