អត្ថបទ៖ ពិធីកាត់ព្រ័ត្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ពិធីកាត់ព្រ័ត្រ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

លិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨