គ.ជ.ប ប្រកាសបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមឃុំ សង្កាត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —