សេចក្តីជូនដំណឹងមរណភាពលោកព្រឹទ្ធិចារ្យសិល្បៈភិរម្យវោហាប្រាជ្ញ ឈួន អតីតមន្ត្រីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា