ព្រះរាជក្រឹត្យ៖ តែងតាំងនិងផ្ទេរមុខតំណែងអគ្គព្រះអាជ្ញារង ព្រះរាជអាជ្ញា និងព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការ អមតុលាការកំពូល មហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ទរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ –