ព្រះរាជក្រឹត្យ៖ ផ្ទេរមុខតំណែងប្រធាន-អនុប្រធាន ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ –