សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាដ្ឋានរដ្ឋសភាស្តីពីការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណិត្តរបស់តំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ចំនួន៣៨រូបជំនួសតំណាងរាស្រ្តដែលបានលាលែង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ –