សូមទស្សនាវីដេអូរខ្លីក្រោមចំណងជើង ថា «ការលេចត្រដែតឡើងនៃអ្នកមានជីវភាពមធ្យម ជាសញ្ញានៃការថយចុះភាពក្រីក្រ!»