ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ បើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ការពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកសកម្មភាពមីន នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨–

តំណាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ អញ្ជើញចូលរួមបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ការពង្រឹងចំណេះដឹង​ផ្នែក​សកម្មភាពមីន ដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាប ដោយមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីន (ARMAC) ដែលមានការិយាល័យកណ្តាល នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ