បទ៖ ស្មារតីខេមរា (ជាពួក)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទ៖ ស្មារតីខេមរា (ជាពួក)

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក អ៊ុក ស៊ីណារ៉េត

លំនាំបទ៖ បេះដូងមករា សំនៀងដើម៖ ជាពួក

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ

ទំនុងច្រៀងថ្មី៖​ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស

បកស្រាយថ្មី៖ ជាពួក

រូបភាព និង វីដេអូ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា