ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍ អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ ដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយអង្គការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន (AIBD) ជាមួយអង្គការមូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សហគមន៍របស់កូរ៉េ (CMF) ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េ។

រូបថត៖ ក្រសួងព័ត៌មាន