ខ្សែដៀវ៖ កន្សែងក្រហម

លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនាពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមលើកយកនូវឧប្បករណ៍ភ្លេងបូរាណខ្មែរមួយប្រភេទបកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងស្វែងយល់និងស្តាប់កម្សាន្តនោះគឺ “ខ្សែដៀវ” ឧប្បករណ៍នេះប្រគុំជាបទភ្លេងតាមរយៈការកេះហើយបទដែលលើកយកមកប្រគុំចែកជូនលោកអ្នកនាងស្តាប់កម្សាន្តនេះមានចំណង់ជើងថា “កន្សែងក្រហម”
ក្រគុំដោយលោក៖ ចិក សំណាង
បច្ចេកទេសថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតនិងរក្សាសិទ្ធដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរីករាយកម្សាន្តដោយមេត្រី