ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ ម៉ោង២០ថ្ងៃទី២  និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=eIOidvg8Wjo&feature=youtu.be