ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ តម្លៃលក់ រាយប្រេងឥន្ធនៈ នឹងចុះមកត្រឹម៤.០០០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —