កម្ពុជា នឹងបញ្ជូនកងវិស្វកម្មចំនួន២១៦នាក់ ទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្ម រក្សាសន្ដិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –