បទយកការណ៍ស្តីអំពី «ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្លែងក្លាយ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី ហៀង គន្ធា