ប៉ីពក៖ សុរិន្ទខ្នងភ្នំ

លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ដូចដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាឧប្បករណ៍ភ្លេងបូរាណខ្មែរគឺមានច្រើនប្រភេទ ហើយការប្រគុំចេញជាបទភ្លេងក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដែរ ដូចជាការប្រគុំតាមរយៈការ ដំ ផ្លុំ កូត ជាដើម នាពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
បទភ្លេងបូរាណខ្មែរ ប្រគុំពីឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរប្រភេទផ្លុំម្យ៉ាងគឺ ប៉ីពក
បទភ្លេងក្រោមចំណងជើងថា៖ សុរិន្ទខ្នងភ្នំ
ប្រគុំដោយ៖ លោក ហួត ហួន
ថតដោយ៖ លោក ប៉ាំន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា