បទយកការណ៍ស្តីពី «រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមាតាបិតានាំកូនៗគ្រប់អាយុ៦ឆ្នាំឬ៧០ខែចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សំអាង គុទារិយា