ក្រ​សួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញពាណិជ្ជករ អាជីវករ ចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មថៃ ឆ្នាំ២០១៩