អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖ កម្ពុជាមានបំណង និងទិសដៅដូច IPU ក្នុងការលើកស្ទួយ និងពង្រីកវប្បធម៌សន្ទនានយោបាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —