បទយកការណ៏ស្តីពី «ប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្រើប្រាស់បណ្ណ័ ប ស ស»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រីសន សាវិន ៖