ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ វិទ្យុជាតិFM 96MHz