អត្ថបទ៖ គណរដ្ឋមន្ត្រី និងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៩ និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការទូទាត់ថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៧ នីថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ គណរដ្ឋមន្ត្រី និងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៩ និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការទូទាត់ថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៧ នីថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៨