មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ការអប់រំបច្ចេកទេសកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ការអប់រំបច្ចេកទេសកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអប់រំបច្ចេកទេស លើកទី១ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមការឧទ្ទេសនាមពីលោក ដួង វុធ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ការអប់រំបច្ចេកទេសកម្ពុជា។

រូបថត៖ ឃុត សៅ