ឯកឧត្តម ប៉ែន បញ្ញា និងឯកឧត្តម ជាម យៀប អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីស្វាគមន៍ និងការផ្តល់ព័ត៌មានបឋមសម្រាប់សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ប៉ែន បញ្ញា ប្រធានគណៈកម្មការទី៦ និងឯកឧត្តម ជាម យៀប ប្រធានគណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីស្វាគមន៍ និងការផ្តល់ព័ត៌មានបឋមសម្រាប់សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភានីតិកាលទី៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ រដ្ឋសភា